Hervormde Gemeente
Goudriaan

Een veilige plaats voor iedereen

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen ook in onze kerk voor. De gemeente moet een veilige plaats zijn voor iedereen.

Wij denken daarom niet dat het in onze gemeente niet voorkomt.
Wij agenderen en bespreken het thema gemeente-breed.
Wij investeren in zorg voor elkaar.
Deze stappen vormen de basis waarop een veilige gemeente gebouwd kan worden. Want God geeft ons onvoorwaardelijke liefde. Wij mogen ons veilig voelen bij Hem, en het is onze opdracht om die veiligheid te borgen en door te geven aan anderen.

 

Ongelijke gezagsverhoudingen
Als je een ambt of andere functie in de kerk hebt, brengt dat een bepaalde gezagspositie met zich mee ten opzichte van anderen. Ook als we zelf niet uit zijn op die ongelijkheid, of zelf geen hiërarchie ervaren. Wij beseffen dat ongewenste bejegening, grensoverschrijdend gedrag of misbruik van scheve gezagsverhoudingen ook binnen de kerk voor kunnen komen. Daarom agenderen en bespreken wij een veilige gemeente (niet eenmalig, maar regelmatig).

 

Het beleid ‘Veilige gemeente’ omvat het volgende:

  1. We zullen gemeente-breed het thema ‘Veilige gemeente’ bespreekbaar maken en houden. Dit doen we door het onderwerp bij de kerkenraad, het pastorale (bezoek)team, het jongerenpastorale team en alle commissies en clubs die te maken hebben met kinderen en jongeren iedere twee jaar te agenderen. De scriba (voor kerkenraad en pastorale teams) en de  jeugdouderling (overige teams, commissies en clubs) zullen er voor zorgen dat dit gebeurt. Een methode hiervoor kan ‘Alert’ zijn; een kaartspel ontwikkeld door het Leger des Heils om in een groep te gebruiken. Dit kaartspel heeft de jeugdouderling in beheer.
  2. We hanteren een gedragscode (bijlage 1) die vrijwilligers en beroepskrachten in de kerkenraad, in het pastorale (bezoek)team, in het jongerenpastorale team en in alle commissies en clubs die te maken hebben met kinderen en jongeren moeten bespreken en ondertekenen. Het is namelijk belangrijk dat deze vrijwilligers en beroepskrachten binnen de gemeente in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en dat ze zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugd- en pastorale werk plaats moet vinden. In de gedragscode staat wat binnen de gemeente van vrijwilligers en beroepskrachten verwacht wordt. Het is een officieel document dat door vrijwilligers en beroepskrachten bij de start van hun werk ondertekend wordt. De scriba en de jeugdouderling bewaken dit en de scriba zorgt voor archivering.
  3. Naast de gedragscode zijn er ook omgangsregels (bijlage 2) die gelden voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in de kerkenraad, in het pastorale (bezoek)team, in het jongerenpastorale team en in alle commissies en clubs die te maken hebben met kinderen en jongeren en die door hen iedere twee jaar een keer besproken moeten worden. De scriba en de jeugdouderling bewaken dit proces.
  4. We stellen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) verplicht voor alle vrijwilligers en beroepskrachten in de kerkenraad, in het pastorale (bezoek)team, in het jongerenpastorale team en in alle commissies en clubs die te maken hebben met kinderen en jongeren. De scriba en de jeugdouderling bewaken dit en de scriba zorgt voor de aanvragen en de archivering van deze verklaringen.
  5. We stellen twee vertrouwenspersonen aan, bij voorkeur een man en een vrouw. Het profiel en de taakomschrijving van de vertrouwenspersonen is door de kerkenraad vastgesteld (bijlage 3).
  6. We hanteren een plaatselijk protocol (bijlage 4) voor de vertrouwenspersonen voor als er iets mis is gegaan. Dit geldt naast het protocol, dat beschikbaar is vanuit de PKN (bijlage 5). Als er iets mis is gegaan, maken we ook gebruik van de handleiding voor communicatie, die beschikbaar is vanuit de PKN (bijlage 6).

 

Communicatie beleid ‘Veilige gemeente’
De kerkenraad communiceert het beleid aan de gemeente in de nieuwsbrief en op de website.
We vermelden standaard in de nieuwsbrief en op de website wie onze vertrouwenspersonen zijn en dat we een gedragscode hanteren. We communiceren b.v. in de uitleg van het jongerenpastoraat dat er een gedragscode is, die ondertekend is door de mentoren en we noemen hierin duidelijk de vertrouwenspersonen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba, email : scriba@kerkgoudriaan.nl

Download bijlages