Hervormde Gemeente
Goudriaan

College van kerkrentmeester

Doel en taken
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is verantwoordelijk voor de materiële zaken binnen de gemeente en de praktische uitvoering van diverse activiteiten. Het CvK voert de volgende taken uit:

 • Beheer van kerkelijke gebouwen (kerk, pastorie en verenigingsgebouw Kerkzicht)
 • Financieel beheer
 • Financiële administratie
 • Vrijwillige bijdrage
 • Solidariteitskas
 • Abonnementsgelden

Verdere zaken onder verantwoordelijkheid van CvK:

 • Voeren ledenbestand
 • Commissie van bijstand
 • Commissie Kerkzicht voor gebruik Kerkzicht
 • Kerkelijk werkers als kosters, organisten, schoonmakers, bedieners van beamer en administratie collectebonnen
 • Praktische uitvoering van communicatie naar gemeente: verspreiding van de Kerkbode, samenstelling en verspreiding van de Nieuwsbrief, samenstelling en verspreiding van de jaarlijkse gemeente-gids
 • Collectes tellen
 • Verjaringsfonds

Bankrekeningnummer: NL 20 RABO 0342716700

 

Ledenadministratie
De ledenadministratie wordt verzorgd door het CvK. Het is noodzakelijk om een goed overzicht te houden van het totale ledenbestand van de kerk. In de ledenadministratie worden naam, adres, geboortedatum en kerkelijke gegevens (huwelijk, doop, belijdenis e.d.) van de leden vastgelegd. Mutaties in het ledenbestand kunnen schriftelijk doorgegeven worden aan de secretaris van het CvK. De registratie van ons ledenbestand is aangesloten bij het LRP (Leden Registratie Protestantse Kerk).

 

Het gebruik van de kerk
Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente te Goudriaan wordt primair gebruikt voor zondagse erediensten en bijzondere diensten (biddag, dankdag, eerste kerstdag, tweede feestdagen, hemelvaart, paasweek, oudejaarsdienst, nieuwjaarsdienst, trouwdiensten en rouwdiensten).

Naast deze diensten kan het kerkelijke gebouw voor andere activiteiten worden gebruikt. Het CvK besluit namens de kerkenraad of een activiteit in het kerkgebouw mag worden gehouden. Daarbij worden de volgende criteria als toetssteen gebruikt:

 • Het gebruik van het kerkgebouw dient primair ter ere van God te zijn en ter opbouw van de kerkelijke gemeente, niet beperkt tot de Goudriaanse kerkelijke gemeente.
 • Er is ruimte om het kerkgebouw voor andere activiteiten te gebruiken maar het gebruik voor andere activiteiten mag niet strijdig zijn met voorgenoemd criterium.
 • Het kerkgebouw is primair bedoeld voor de eigen kerkelijke gemeente, maar er is ruimte voor gebruik van het kerkgebouw door derden. Activiteiten van de eigen gemeente hebben prioriteit boven activiteiten voor niet-gemeenteleden.
 • Inkomsten en kosten mogen geen doorslaggevende rol spelen bij het wel of niet toestemming verlenen.
 • Kosten kunnen worden doorbelast aan de gebruiker. Dit wordt beoordeeld door het CvK. Daarbij worden kosten gerekend zoals deze zijn vastgesteld door het CvK.


Het CvK hanteert deze basiscriteria bij het wel of niet toestemming verlenen. Het CvK besluit tenzij er twijfel is of gebruik strijdig is met genoemde criteria. In dat geval zal het verzoek ter besluit aan de kerkenraad worden voorgelegd. Er kan bij uitzondering worden besloten om toestemming te geven aan activiteiten die niet voldoen aan genoemde criteria.

 

Kosten voor gebruik
De volgende richtlijnen worden gehanteerd voor het gebruik door derden:

 • Koster:  € 50 (per dagdeel van 3 uur)
 • Organist: € 50 (per dienst)
 • Rouwdienst: € 200
 • Ander gebruik kerk in winter € 200, in zomer € 100 (per dagdeel van 3 uur)
 • Kosten voor consumpties (koffie en koek) zijn € 1 per kopje koffie

Trouw- en rouwdiensten
De volgende richtlijnen worden gehanteerd voor trouw- en rouwdiensten:

 • Organisten, koster en liturgie worden geregeld en betaald door trouwpaar/rouwdragende familie
 • In principe gaat eigen predikant voor. Indien hier in overleg met kerkenraad om bepaalde redenen vanaf wordt geweken zijn de kosten voor de gastpredikant voor trouwpaar/rouwdragende familie.
 • Collectes tijdens dienst zijn vrij te besteden voor gemeentewerk of voor een doel door het bruidspaar te bepalen.

 

Collectebonnen
Voor de collecte in de kerkdienst en voor het geven van giften aan de kerk kunt u gebruik maken van collectebonnen.  De collectebonnen kunnen per giro- of bankoverschrijving besteld worden. De bonnen worden pas afgegeven als het geld op de rekening bijgeschreven staat.
Het doorgeven van de bestelling gebeurt via de omschrijving in de betaling. Dit kan door het aantal kaarten aan te geven en de bonwaarde. Dus twee kaarten met bonnen van € 0,50 kan als volgt worden genoteerd: 2x 0,50. Er zitten altijd 20 bonnen op een kaart, dus in dit voorbeeld moet dan een bedrag worden overgemaakt van 2 x € 0,50 x 20 = € 20. Als er verschillende soorten bonnen worden besteld, dan kan dat als volgt worden besteld als voorbeeld: 5 x € 0,50 + 3 x € 1,00 + 1 x € 5,00. In dat geval moet € 50 + € 60 + € 100 = € 210 worden overgemaakt.

Soorten kaarten en de waarde per kaart
Kaart € 0,50 = waarde € 10
Kaart € 1,00 = waarde € 20
Kaart € 2,00 = waarde € 40
Kaart € 5,00 = waarde € 100
Er kunnen ook aparte bonnen uitgeschreven worden van € 50 of € 100.

Bankrekeningnummer: NL 33 RABO 0323502997 t.n.v. NH Kerk inzake fonds collectebonnen


Kerkzicht
Kerkzicht is het verenigingsgebouw van de gemeente. Het biedt onderdak aan kerkelijke activiteiten. Voor elke bijeenkomst buiten de vaste verenigingsavonden moet met de beheerder contact opgenomen worden. Dit om dubbele boekingen te voorkomen. Wekelijks is er een schoonmaakrooster. Ook is het de bedoeling dat na elk gebruik de verantwoordelijke groepsleiding de ruimte netjes achterlaat. Eenmaal per jaar is er een grote schoonmaak en dit wordt bekend gemaakt via een oproep in de Nieuwsbrief en/of in de Kerkbode.

Het bankrekeningnummer van Kerkzicht is NL 39 RABO 0346324661.

 

Onderhoudsplan Kerkzicht
Het CvK heeft een onderhoudsplan voor o.a. Kerkzicht op laten stellen voor de komende 10 jaar. Daaruit blijkt dat Kerkzicht een fikse opknapbeurt nodig heeft en de komende jaren extra financiën nodig zijn. Dit heeft het CvK (via kerkenraad) er toe doen besluiten om, voordat tot uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden wordt overgegaan, zich te bezinnen op de toekomst van Kerkzicht. Het plan is om tot nieuwbouw van Kerkzicht te komen.