Hervormde Gemeente
Goudriaan

ANBI-gegevens van PKN Hervormde Gemeente Goudriaan & Diaconie Hervormde Gemeente Goudriaan

A. Algemene gegevens

PKN Hervormde Gemeente Goudriaan
Naam ANBI: PKN Hervormde Gemeente te Goudriaan
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.17.256 / 004159329
Website adres: www.kerkgoudriaanottoland.nl
E-mail: scribagoudriaan@kerkgoudriaanottoland.nl
Adres: Noordzijde 17
Postcode: 2977 AD
Plaats: Goudriaan
Postadres: Noordzijde 18
Postcode: 2977 AD
Plaats: Goudriaan
   
Diaconie Hervormde Gemeente Goudriaan
Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente te Goudriaan
RSIN/Fiscaal nummer: 8241.17.256
Overige gegevens: Zie PKN Hervormde Gemeente Goudriaan

 

De Hervormde Gemeente te Goudriaan is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing voor de PKN Hervormde Gemeente Goudriaan en Diaconie Hervormde Gemeente Goudriaan.
 

B. Samenstelling bestuur
PKN Hervormde Gemeente Goudriaan
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In de gemeente van Goudriaan telt een voltallige kerkenraad  11 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente: 4 ouderlingen, 3 ouderling-kerkrentmeesters en 4 diakenen.

Diaconie Hervormde Gemeente Goudriaan
De Diaconie is een integraal onderdeel van de kerkenraad met eigen taken en verantwoordelijkheden.

 

C. Doelstelling/visie
De Hervormde Gemeente van Goudriaan bestaat op initiatief van Christus. Hij roept Zijn gemeente tot zich. Het ontstaan (en ook het voortbestaan) van onze gemeente ligt dus niet in onze eigen hand, maar in de hand van de HEER van de Kerk. Onze roeping vatten wij met vier kernwoorden samen:

  • Horen: samen luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft.
  • Antwoorden:  de woorden van God vragen om een reactie, in lofprijzing en gebed.
  • Overwegen: samen ontdekken wat  God van ons vraagt,  in kringen, clubs, catechese enz.
  • Gehoorzamen:  in het omzien naar elkaar en in het getuige zijn, in en voor onze dorpsgemeenschap.


D. Beleidsplan
Op de website www.kerkgoudriaanottoland.nl is het beleidsplan van de Hervormde Gemeente van Goudriaan te vinden. Het plan bevat het beleid van de Hervormde Gemeente, inclusief het beleid van de Diaconie. Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is te vinden via de link:: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van de gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’ (Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland). Leden van kerkenraden (inclusief Diaconie), colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad schakelt zoveel mogelijk gemeenteleden in bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. De kerkrentmeesters beheren de kerkelijke gebouwen en waken over de financiële slagkracht van de gemeente. Zij leggen via verslagen van vergaderingen en een financieel jaarverslag verantwoording af aan de kerkenraad.
De Diaconie richt zich op de zorg voor de naaste in de gemeente, landelijk en wereldwijd. Voor zover de bescherming van de privacy van betrokkenen dit toelaat wordt verslag gedaan van de activiteiten van de Diaconie door middel van verslagen van vergaderingen en een financieel jaarverslag.
Kerkelijke activiteiten worden gepubliceerd via de Nieuwsbrief en zijn opgenomen op www.kerkgoudriaanottoland.nl.

 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Zie bijgaande de begrotingen van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Zie bijgaande staat van baten en lasten van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Download bijlages