Hervormde Gemeente
Goudriaan

Eredienst

Diensten

In onze gemeente worden twee erediensten per zondag gehouden. De morgendienst is om 9.30 uur en de avonddienst is om 18.30 uur. Diensten hebben doorgaans een vaste orde van dienst, waarin de Woordverkondiging centraal staat. Daarnaast zijn er diensten tijdens de christelijke feesten  (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren),  op Oud- en Nieuwjaarsdag en op bid- en dankdag. Soms hebben diensten een wat andere invulling door de medewerking van een (‘ad hoc’ samengesteld) kinderkoor of een combo van jongeren of gemeenteleden die op één of andere wijze participeren in de dienst. 

Diensten  met een ‘bijzonder’ karakter zijn naast de wekelijkse erediensten: de trouwdiensten en de rouwdiensten; de doop- en belijdenis diensten; de diensten van bevestiging ambtsdragers; de diensten van opening en sluiting van het winterwerk; de jongerendiensten en de overstapdienst waarbij kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst / groep 8 en de dienst op Eeuwigheidszondag. De avonddiensten hebben vaak een verdiepend karakter, soms gekoppeld aan een thema.

U bent in alle diensten van harte welkom!

Om de drie weken is er koffie drinken na de dienst. Nog even napraten en elkaar ontmoeten onder het genot van limonade, thee of koffie.

Heilige Doop
Wie voor zijn/haar kind(eren) of voor zichzelf bediening van de Heilige Doop verlangt, kan dat kenbaar maken aan de predikant. In een jaar worden er 5 doopzondagen vastgesteld. Soms is het mogelijk om in overleg tot een andere datum te komen. Voorafgaand aan de doopbediening is er een doopcatechese van drie avonden, waarin we ons met elkaar voorbereiden op de doop. Centraal staat in de catechese de betekenis van de doop voor onze kinderen en ook voor ons als ouders. De data van doop en doopcatechese zullen regelmatig gepubliceerd worden in de Kerkbode en de Nieuwsbrief. Naast deze doopcatechese is het de bedoeling dat jaarlijks een aantal avonden belegd wordt waarop met de (doop)ouders van (jonge) kinderen nagedacht zal worden over een aspect van het brede thema ‘geloofsopvoeding’. De avonden worden gezamenlijke gehouden met de gemeente Ottoland.

Heilig Avondmaal
Een aantal keren per jaar vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid om eventuele zaken die een viering van het Avondmaal in de weg kunnen staan te bespreken met de predikant, het zgn. ‘censura morum’.

Crèche
Elke zondag wordt er ’s morgens crèche gehouden in Kerkzicht. Het doel van de crèche is opvang van jonge kinderen te verzorgen, zodat ouders in de gelegenheid worden gesteld om naar de kerk te gaan. Een groep gemeenteleden past om de beurt op. Kinderen van 0 tot ongeveer 5 jaar zijn van harte welkom.

Kindernevendienst
Het doel van de kindernevendienst is de kinderen een eigen plaats te geven tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Centraal tijdens de kindernevendiensten staan de Bijbelverhalen en andere Bijbelse thema’s. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen.

De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen worden verdeeld in twee groepen:
1. Groep 0 tot en met groep 4.
2. Groep 5 tot en met groep 8.

De kindernevendiensten vinden elke zondagmorgen plaats in de consistorie. De ene week groep 0 tot en met 4 en de daarop volgende week groep 5 tot en met 8. Bij speciale diensten (doop, avondmaal en kerkelijke feestdagen) is altijd groep 0 tot en met groep 4 aan de beurt. De kindernevendienst heeft meestal een eigen inbreng tijdens advent, kerstfeest en Pasen. Met kerstfeest wordt er jaarlijks een kinderkerstfeest georganiseerd.

Gedachtenisbord
Op het gedachtenisbord in één van de nissen achter in de kerk staan de namen vermeld van hen die gedoopt zijn en de namen van hen die overleden zijn. De namen staan geschreven op metalen ‘duifjes’ of ‘kruisjes’.
Boven aan het bord staan de letters Alfa en Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. God is immers het begin en het einde: 'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13).