Hervormde Gemeente
Goudriaan

Eredienst

Diensten

In onze gemeente worden twee erediensten per zondag gehouden. De morgendienst is om 9.30 uur en de avonddienst is om 18.30 uur. Diensten hebben doorgaans een vaste orde van dienst, waarin de Woordverkondiging centraal staat. Daarnaast zijn er diensten tijdens de christelijke feesten  (Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren),  op Oud- en Nieuwjaarsdag en op bid- en dankdag. Soms hebben diensten een wat andere invulling door de medewerking van een (‘ad hoc’ samengesteld) kinderkoor of een combo van jongeren of gemeenteleden die op één of andere wijze participeren in de dienst. 

Diensten  met een ‘bijzonder’ karakter zijn naast de wekelijkse erediensten: de trouwdiensten en de rouwdiensten; de doop- en belijdenis diensten; de diensten van bevestiging ambtsdragers; de diensten van opening en sluiting van het winterwerk; de jongerendiensten en de overstapdienst waarbij kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst / groep 8 en de dienst op Eeuwigheidszondag. De avonddiensten hebben vaak een verdiepend karakter, soms gekoppeld aan een thema.

U bent in alle diensten van harte welkom!

Om de drie weken is er koffie drinken na de dienst. Nog even napraten en elkaar ontmoeten onder het genot van limonade, thee of koffie.

Heilige Doop
Wie voor zijn/haar kind(eren) of voor zichzelf bediening van de Heilige Doop verlangt, kan dat kenbaar maken aan de predikant. In een jaar worden er 5 doopzondagen vastgesteld. Soms is het mogelijk om in overleg tot een andere datum te komen. Voorafgaand aan de doopbediening is er een doopcatechese van drie avonden, waarin we ons met elkaar voorbereiden op de doop. Centraal staat in de catechese de betekenis van de doop voor onze kinderen en ook voor ons als ouders. De data van doop en doopcatechese zullen regelmatig gepubliceerd worden in de Kerkbode en de Nieuwsbrief. Naast deze doopcatechese is het de bedoeling dat jaarlijks een aantal avonden belegd wordt waarop met de (doop)ouders van (jonge) kinderen nagedacht zal worden over een aspect van het brede thema ‘geloofsopvoeding’. De avonden worden gezamenlijke gehouden met de gemeente Ottoland.

Heilig Avondmaal
Een aantal keren per jaar vieren we als gemeente het Heilig Avondmaal. In de week voorafgaand aan de bediening van het Heilig Avondmaal is er gelegenheid om eventuele zaken die een viering van het Avondmaal in de weg kunnen staan te bespreken met de predikant, het zgn. ‘censura morum’.

Crèche
Elke zondag is er ’s morgens tijdens de kerkdienst opvang voor kinderen tot ongeveer 5 jaar in Kerkzicht bij de crèche. Hiermee worden ouders in de gelegenheid gesteld om naar de kerk te gaan. De opvang wordt verzorgd door een groep gemeenteleden, die om de beurt in tweetallen oppassen op de kinderen.

Kindernevendienst
Elke zondag is er ’s morgens tijdens de kerkdienst kindernevendienst. De kinderen gaan, na een klein gedeelte in de dienst aanwezig te zijn geweest, met de leidinggevenden naar de kindernevendienst om hen ook een eigen plaats te geven in de kerkdiensten. Door middel van de methode Bijbel Basics wordt een programma aan de kinderen aangeboden rondom Bijbelverhalen en andere Bijbelse thema’s. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau van de kinderen.
De kindernevendienst is bedoeld voor alle kinderen van groep 0 t/m groep 6. De kinderen worden verdeeld in twee groepen:
1. Groep 0 tot en met groep 3 (iedere week, in de consistorie)
2. Groep 4 tot en met groep 6 (om de week, in Kerkzicht)

Basiscatechese
Tijdens de kerkdiensten is er soms basiscatechese voor de kinderen van groep 7 en 8. Dit vindt plaats in Kerkzicht. Aan de hand van de methode ‘He Lives’ ontdekken de kinderen veel meer over bekende Bijbelse personen.
Voor meer informatie over de crèche, de kindernevendienst of de basiscatechese, kunt u onze nieuwsbrief raadplegen of contact opnemen met jeugdouderling Maaike van Wijk (maaikevanwijkdevos@gmail.com).

Gedachtenisbord
Op het gedachtenisbord in één van de nissen achter in de kerk staan de namen vermeld van hen die gedoopt zijn en de namen van hen die overleden zijn. De namen staan geschreven op metalen ‘duifjes’ of ‘kruisjes’.
Boven aan het bord staan de letters Alfa en Omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. God is immers het begin en het einde: 'Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ (Openbaring 22:13).