Hervormde Gemeente
Goudriaan

Zending en evangelisatie

Overzicht:

Zendingscommissie
De zendingscommissie heeft tot taak u en jou te betrekken bij en te informeren over het  zendingswerk in het algemeen en het werk van GZB (buitenland) en IZB (binnenland) in het bijzonder. Via bladen als Alle volken (GZB) en Tijding (IZB) worden we op de hoogte gehouden van het zendingswerk. Een abonnement op (één van) deze bladen (aanrader!) is kosteloos als u donateur van GZB en/of IZB bent.

Een aantal keren per jaar is er een (landelijke) zendingscollecte, maar u wordt ook bijna wekelijks geattendeerd op de zendingsbus in de hal van de kerk. De opbrengst van deze bus is bestemd voor projecten waarvoor onze gemeente verplichtingen aangegaan is. Dat betekent dat we een langdurige relatie met deze projecten zijn aangegaan, waardoor het zendingswerk in de gemeente een nog duidelijker gezicht kan krijgen. Via berichten in de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van deze projecten.

Behalve met uw voorbede, lidmaatschap en financiële giften kunt u de zending ook steunen door via Kameel.nl de volgende artikelen te bestellen: Bijbels, boeken, muziek, dvd's, kaarten en cadeauartikelen. Een belangrijk deel van de winst van de christelijke webshop Kameel.nl wordt o.a. gedoneerd aan het werk van de IZB.

Ook kunt u zendingswerk ondersteunen door gebruikte materialen in te leveren. Deze materialen brengen geld op en met de opbrengst kan stichting Woord en Daad diverse projecten ondersteunen. Doordat de materialen gerecycled kunnen worden is het ook nog eens milieuvriendelijk.

Waar en wat kan er ingeleverd worden?

In de witte zendingszuil, in de hal van de kerk, kan het volgende ingeleverd worden:

 • Kleine lege inktcartridges (waarin vloeibaar inkt heeft gezeten). Het gaat om originele merken, geen compatible (nagemaakte) cartridges. Toner cartridges (waar droge poeder in heeft gezeten) kunnen niet ingeleverd worden.
 • Elke (gebruikte, oude, lege) balpen, vulpen, kleurstift, drukpotlood, markeerstift, permanent en tekstmarker, en zelfs correctieproducten (vloeistof of tape) kunnen worden ingeleverd, ongeacht het merk of materiaal (zowel plastic als metaal). Uitzonderingen: schrijfmateriaal van hout of karton.
 • Overjarig (vakantie)geld van vóór de euro en oud Nederlands geld.

In de doos onder de zendingsbus kunt u het volgende inleveren:

 • Alle soorten postzegels (met of zonder stempel)
 • Ansichtkaarten van vóór 1960
 • Nederlandse ansichtkaarten (of uit oud Nederlands Koloniën)
 • Geen vakantiekaarten uit Europa!
 • Alle gangbare spaar- en koopzegels, DE-bonnen en punten

 

Evangelisatiecommissie

Het doel van de Evangelisatiecommissie is het uitdragen van het Evangelie in Goudriaan en Ottoland aan mensen die van het Evangelie vervreemd zijn of het niet kennen. De Evangelisatiecommissie werkt namens de gezamenlijke kerken, te weten de Hervormde gemeenten van Goudriaan en Ottoland en de Gereformeerde Kerk van Ottoland.

Activiteiten

We verspreiden een aantal keer per jaar het evangelisatieblad “Echo” onder rand- en buitenkerkelijken.
We verspreiden rond Kerst en Pasen het evangelisatieblad “Echo” huis-aan-huis in Goudriaan en Ottoland.
Bij nieuwe bewoners en pas getrouwden wordt namens de gezamenlijke kerken een welkomstgroet gebracht in de vorm van bloemen of iets dergelijks. De kerkenraden krijgen een verslagje van de afgelegde bezoeken.
In het najaar is er een “boekenmand”. In de “boekenmand” vindt u ieder jaar een gevarieerd aanbod aan christelijke boeken, cd’s en dvd’s. De boekenmand is in eerste instantie bedoeld om rand- en buitenkerkelijken te bereiken.
Tijdens de zomermaanden wordt er bij de aanlegplaatsen in Goudriaan en Ottoland informatie over de kerkdiensten verstrekt aan de waterrecreanten.
Er worden met enige regelmaat toerustingcursussen georganiseerd voor alle gemeenteleden.
Het deelnemen aan een Alpha-cursus of het Dabar-werk wordt gestimuleerd.
Regelmatig organiseren we een filmavond of een andere evangeliserende activiteit.
Bankrekening: NL 61 RABO 0159316219

 

Vakantiebijbelclub
De VBC wil kinderen van de basisschoolleeftijd in de zomervakantie met het Evangelie in aanraking brengen. De groep is opgesplitst in 2 subgroepen, namelijk de kinderen van 4 jaar t/m groep 4 en de kinderen van groep 5 t/m groep 8 van de basisschool.
Tijdens de laatste week van de zomervakantie is er gedurende 3 ochtenden een programma voor de jongste groep en voor de oudste kinderen is dat gedurende 2 avonden. Data, locatie en tijden van alle activiteiten staan altijd in kerkbode, nieuwsbrief, Het Kontakt en op de persoonlijke uitnodiging aan de kinderen.
Ieder jaar staat er een bepaald thema centraal. De jongste groep leert een themalied, luistert naar een bijbelverhaal, kijkt poppenkast, knutselt en er worden meestal nog spelletjes gedaan. De oudste groep gaat vaak d.m.v. stellingen, (quiz)vragen of filmpjes aan de slag met een bijbelgedeelte en ook is er ruimte voor spel en ontspanning.

 

Dabarcommissie  ‘de Put’ te Ottoland
Vanaf 1968, nadat enkele gemeenten rond de camping samen een overeenkomst maakten, is op ‘de Put’ ieder jaar Dabarwerk gedaan. In die jaren hebben meerdere gemeenten zich bij dit werk aangesloten en is er een Evangelisatie- en recreatiecommissie (hierna aangeduid met commissie) opgericht. Hierin is van elke gemeente een afgevaardigde vertegenwoordigd. Doel van de commissie is om het Dabarwerk op de camping handen en voeten te geven en daarnaast om de achterban te informeren hoe dat gebeurt. Het handen en voeten geven aan Dabarwerk kun je zien als praktisch; zorgen dat er een caravan voor het team is, dat er een groene keet is voor de clubs, maar je kunt ook denken aan de zorg voor beleid, contacten met beheerder van de camping, financiële middelen, werving van teamleden en pastors alsook verzorging van gebedsbrieven, gemeenteavonden, literatuur, etc. Binnen de commissie is een taakverdeling(waarover later meer) maar gezamenlijk ondersteunen we de teams en pastors tijdens de Dabarperiode in de zomer. Dit houdt in dat elke 5 dagen er twee commissieleden bij jullie op bezoek komen voor bijvoorbeeld praktische zaken als lijm die op is, maar ook om even buiten het team te praten over wat je dwars zit (binnen/buiten) het team, het gesprek met die tiener of eenvoudig weg met elkaar te delen wat je gedaan hebt die dag. Maak hier goed gebruik van! Wij zijn er voor jullie!
De commissie wordt vertegenwoordigd door twaalf gemeenten te weten:
Herv. Bleskensgraaf, Geref. Brandwijk, Herv. Brandwijk, Herv. Giessen-Nieuwkerk, Herv. Giessen Oudekerk, Herv. Goudriaan, Geref. Ottoland, Herv. Ottoland, Herv. Molenaarsgraaf, Herv. Noordeloos, Hevr. Oud-Alblas, Herv. Wijngaarden.

Die gemeenten zijn bij toerbeurt een seizoen adoptiegemeente. Dit houdt in dat er een aantal activiteiten, zoals het instructieweekend en de evaluatie, plaatsvinden in deze gemeente. Als het goed is, is een gemeente in dat jaar extra betrokken bij het werk op ‘de Put’. Daarvoor geef je gelegenheid als team door samen met campinggasten in jullie periode minimaal 1 maal in de adoptiegemeente de ochtenddienst te bezoeken. In de andere dienst is het team vrij om één van de andere betrokken gemeenten te bezoeken. Belangrijk daarbij is om de plaatselijke kerkenraad en koster voorafgaand aan jullie bezoek in te lichten, zodat er in de dienst aandacht aan het Dabarwerk geschonken kan worden en er ruimte gereserveerd is om bij elkaar te kunnen zitten.


Missie, visie en doelstelling
Op camping ‘de Put’ te Ottoland invulling geven aan onze missionaire opdracht (En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.(Matth.28:18-20)), vanuit een opgebouwde relatie, Christus bekend te maken en voor te leven aan de campinggasten in woorden en daden. Als zoutend zout of als een lichtende stad op een berg.

Christus bekend maken op de camping door woord en daad, dat is ook de Hebreeuwse betekenis van Dabar. Allereerst is het belangrijk om een relatie op te bouwen met de campinggasten, te weten wie ze zijn en wat ze bezighoudt in hun leven. Door naast hen te gaan staan, een luisterend oor te bieden en samen op te trekken in recreatieactiviteiten, ontstaat een relatie. Relatie-evangelisatie is een levenshouding van openheid en toegankelijkheid van jou uit naar de ander en vice versa. Vanuit een relatie kan in gesprekken, door onze levenshouding en in evangelisatieactiviteiten, ons geloof in Jezus Christus uitgedragen worden. De recreatieactiviteiten zijn niet bedoeld om alleen als opstapje te fungeren voor evangelisatie maar kunnen ook op zichzelf staan. Bijvoorbeeld bij een poppenkast/volleybaltoernooi. Hierbij is onze houding erg belangrijk. Bijvoorbeeld: speel je vals of ben je betrouwbaar. Er wordt op je gelet! Bij recreatie begint verandering/herschepping zoals het woord zelf al zegt. Recreatie is even belangrijk als evangelisatie in onze taken. Beide dienen goed voorbereid, eerlijk en helder georganiseerd te worden, omdat campinggasten dat waard zijn. Dat vindt zowel z’n toepassing in campingpastoraat, alsook door teamleden die aansluiting zoeken met de jongere campinggasten, en ouderen vooral bereiken met Dabaractiviteiten. De jongeren, georganiseerd in een Dabarteam, organiseren momenten en programma’s die hiervoor gelegenheid bieden. Juist ook buiten de georganiseerde momenten om zijn er mogelijkheden om campinggasten aan te spreken en contacten te leggen.

De activiteiten die plaatsvinden zijn o.a. campingdiensten, Kinder- & en tienerclubs, Afpha-cursus, Crea-activiteiten, Bijbelstudie, Poppenkast, Zanguurtje, Sport-& spel, enz. 

Dabar = woord en daad
Dabarteams zijn namens de betrokken kerkelijke gemeenten aanwezig op de camping. Hoe geven we binnen Dabar hieraan gestalte? Jezus’ levensweg op aarde werd gekenmerkt door drie dingen:

 • verkondiging
 • dienst
 • gemeenschap

Rekeningnummer
Evangelisatie ‘De Put’ : IBAN: NL09RABO0342743864